ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Δασολογίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε
συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Έδρα UNESCO (Con-E-Ect) «Προστασία και
διατήρηση σε Παρόχθια και Δελταϊκά Οικοσυστήματα και ανάπτυξη του
Οικοτουρισμού»,  προκηρύσσει ογδόντα (80) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών
για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» (Water,
Biosphere and Climate Change).

Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και διαρκεί τρία (3) εξάμηνα. Τα
μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2023, με εξ αποστάσεως διδασκαλία
(Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί), σύμφωνα με τα οριζόμενα του Νόμου
4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141 τ.Α΄/21-7-2022) και οδηγεί στην απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Oι ενδιαφερόμενοι για το Δ.Π.Μ.Σ. «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή»
καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 18
Μαϊου 2023 έως και την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023