Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» γίνονται δεκτοί, μετά από ειδική διαδικασία επιλογής: 

  1. κάτοχοι τίτλου συναφούς γνωστικού αντικειμένου του πρώτου κύκλου σπουδών, όλων των τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής. 
  2. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και μόνο ένας κατ’ έτος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» θα δέχεται ογδόντα (80) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

 

 

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

  • το γενικό βαθμό του πτυχίου, σε ποσοστό 20% 
  • τον μέσο όρο βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., σε ποσοστό 15% 
  • την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα (ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις), σε ποσοστό 10% 
  • την πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, σε ποσοστό 10%
  • την προσωπική επιστολή αναφοράς των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος, σε ποσοστό 5%
  • τη συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής, σε ποσοστό 40%. 

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Σ.Ε. καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στην Ε.Δ.Ε. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόφαση της Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι σε ποσοστό που δεν υπερβαίνουν το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.