Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή», έχει δύο ειδικεύσεις. Την ειδίκευση «Νερό σε συνθήκες έλλειψης» και την ειδίκευση «Νερό σε συνθήκες περίσσειας».

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές σε αμφότερες τις ειδικεύσεις, πρόκειται στα μεν πρώτα δύο εξάμηνα να παρακολουθήσουν τα προβλεπόμενα θεωρητικά μαθήματα αλλά και να συμμετέχουν σε σειρά ασκήσεων και εργαστηρίων στο ύπαιθρο κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών εκδρομών, ενώ κατά το τρίτο εξάμηνο , πρόκειται να εκπονήσουν την μεταπτυχιακή τους διατριβή.

O συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και των δύο ειδικεύσεων ανέρχεται σε δέκα (10). Συγκεριμένα:

Α’ Εξάμηνο 

Πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) και είναι κοινά και στις δύο ειδικεύσεις.

Β’ Εξάμηνο 

Πέντε (5) μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) εκ των οποίων:

  • Τα πρώτα τρία (3) είναι υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης, διαφορετικά σε κάθε ειδίκευση
  • Τα υπόλοιπα δύο (2) που απομένουν για κάθε μία από τις ειδικεύσεις, επιλέγονται ελεύθερα από τους φοιτητές (ασχέτως ειδίκευσης) από μια παλέτα πέντε (5) μαθημάτων που ονομάζονται μαθήματα επιλογής.
Γ' Εξάμηνο

Διπλωματική εργασία (MSc Thesis) που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.)