ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση ογδόντα (80) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» (Water, Biosphere and Climate Change).