Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Β' Εξάνηνο

Από την παρακάτω λίστα των πέντε (5) μαθημάτων επιλογής  που είναι διαθέσιμα και για τις δύο ειδικεύσεις,  οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται κατά το Β' εξάμηνο των σπουδών τους, να επιλέξουν δύο (2).

  1. Το νερό ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας  (Water: The Renewable energy)
  2. Αστικός ιστός και νερό από την αρχαιότητα έως σήμερα (Water and Urban areas interaction from the antiquity until nowadays)  
  3. Νερό και πράσινες τεχνολογίες (Green Technologies and Water Management)
  4. Νερό και πολιτισμοί. Ιστορία του νερού στη Γη (History of Water on Earth )
  5. Οικοσυστημικές προσεγγίσεις για βιώσιμη ανάπτυξη των υδάτινων πόρων (Ecosystems and Water Conservation through Ecotourism practice) 

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.), σύνολο 12 Π.Μ. για τα μαθήματα επιλογής ειδίκευσης